Domeinnaam nog beschikbaar? www. .

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Web://Xtra

7 oktober 2015
Versie 2015


Artikel 1. Definities

1. Web://Xtra: Digital Residence B.V., handelend onder de naam "Web://Xtra", gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09179518.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Web://Xtra een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Web://Xtra een offerte daartoe heeft uitgebracht.
3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
4. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Web://Xtra ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
5. Encryptiesleutel: de door Opdrachtgever aangemaakte of door Web://Xtra toegewezen unieke toegangscode, waarmee:
 • Opdrachtgever de te verzenden en/of opgeslagen data met behulp van de (backup)software kan coderen en decoderen, met als doel de data te beveiligen.
 • Opdrachtgever toegang kan verkrijgen tot zijn/haar Account.
6. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende bijlagen met Opdrachtgever.
7. Dienst: de specifieke dienst die Web://Xtra met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Web://Xtra en Opdrachtgever krachtens welke Web://Xtra de Dienst zal uitvoeren.
9. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).
10. Website: www.webxtra.eu dan wel subdomeinen en andere extensies.
11. Meerwerk: additionele werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding
1. De Overeenkomst tussen Web://Xtra en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Web://Xtra een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk (bijvoorbeeld voor een dedicated server dan wel colocatie) en dient per e-mail of per telefoon te worden aangevraagd.
2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Web://Xtra, tenzij anders aangegeven in de offerte.
3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Web://Xtra het recht de prijzen hierop aan te passen.
4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Web://Xtra alleen bindend indien en voor zover deze door Web://Xtra uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
6. Web://Xtra heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Web://Xtra.
9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
 • de Overeenkomst;
 • het eventuele afgesloten Service Level Agreement;
 • de eventuele bijlagen;
 • deze algemene voorwaarden;
 • eventuele aanvullende voorwaarden.
Artikel 3. Uitvoering van de Dienst
1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Web://Xtra zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Web://Xtra dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Web://Xtra het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Web://Xtra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Web://Xtra worden verstrekt.
5. Het is Web://Xtra toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever
6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Web://Xtra Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
7. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Web://Xtra te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
8. Web://Xtra heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Web://Xtra niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Wijziging dienst
1. Alle wijzigingen in de Dienst en/of Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als Meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
2.  Indien Web://Xtra en Opdrachtgever gedurende de duur van de Overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat aanvullende, niet in of bij de Overeenkomst beschreven werkzaamheden door Web://Xtra zullen worden uitgevoerd, is er tevens sprake van Meerwerk. Aanpassingen in de zin van saneringen en/of inperkingen van de Diensten kunnen, afhankelijk van de concrete situatie, ook tot Meerwerk leiden. Voor Meerwerk hanteert Web://Xtra het tarief van ten minste € 65,00 per aangevangen uur of indien van toepassing, conform de bedragen, zoals vermeld in de offerte of Overeenkomst, dan wel prijslijst van Web://Xtra met betrekking tot de afgenomen Dienst eb/of Overeenkomst. De kosten voor Meerwerk zijn door Opdrachtgever pas verschuldigd, nadat zij tot dit Meerwerk een opdracht heeft verstrekt aan Web://Xtra, tenzij een opdracht redelijkerwijs niet kan worden afgewacht in verband met spoedeisende kwesties die onverwijld moeten worden opgelost. Web://Xtra en Opdrachtgever zullen alsdan overeenkomen dat het Meerwerk ofwel voor een vaste prijs geschiedt en gefactureerd wordt conform een nader overeen te komen betalingsschema ofwel dat het Meerwerk op basis van nacalculatie geschiedt en maandelijks achteraf wordt gefactureerd.
3. Indien Web://Xtra, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, Meerwerk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Web://Xtra gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Web://Xtra tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het Meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd Meerwerk.

Artikel 5. Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Web://Xtra zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Web://Xtra gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Web://Xtra zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
3. Web://Xtra is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst op elk moment te verhogen. Web://Xtra zal Opdrachtgever hiertoe ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Artikel 5 lid 4 en 5 maken een uitzondering op het recht van Opdrachtgever om bij een prijsverhoging de Overeenkomst te beëindigen. Indien Web://Xtra de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is Web://Xtra gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever, door te voeren.
4. Web://Xtra is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari, met maximaal het percentage van 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.
5. Web://Xtra is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen:
 • Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst;
 • Indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door stroomleverancier(s);
 • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Web://Xtra rustende verplichting ingevolge de wet.
6. Web://Xtra kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en stroom per maand, die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Web://Xtra bevoegd aanvullende kosten in rekening te brengen van ten minste €0,75 exclusief BTW per aangevangen gebruikte GByte Dataverkeer en ten minste €40,00 exclusief BTW per aangevangen gebruikte Ampère stroom (op een aansluiting van +/- 230 Volt, AC, +/-50Hz) of indien van toepassing, conform de bedragen, zoals vermeld in de offerte of Overeenkomst, dan wel prijslijst van Web://Xtra met betrekking tot de afgenomen Dienst. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. Dataverkeer en stroom zijn niet overdraagbaar naar een volgende maand.
7. Indien Web://Xtra door oorzaak van Opdrachtgever extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Web://Xtra gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder oorzaken van Opdrachtgever vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid en tevens veroorzaakte doublures.
8. Alle voor Web://Xtra uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze niet aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 6. Hosting en aanverwante diensten
1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, VPS of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Web://Xtra die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
3. Web://Xtra hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Web://Xtra gerechtvaardigd is, is Web://Xtra gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Web://Xtra in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Web://Xtra zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Web://Xtra gerechtigd hiervan aangifte te doen. Web://Xtra kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Web://Xtra verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Web://Xtra gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
6. Opdrachtgever vrijwaart Web://Xtra voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Web://Xtra is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Web://Xtra in het kader van de klachtprocedure.
7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Web://Xtra of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Web://Xtra, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). Web://Xtra zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
9. Zonder toestemming van Web://Xtra is het Opdrachtgever verboden de door Web://Xtra verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11. Web://Xtra kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Web://Xtra bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
12. Opdrachtgever verstrekt hierbij Web://Xtra een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Web://Xtra verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Web://Xtra geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Web://Xtra.
13. Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij Web://Xtra afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). Web://Xtra is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de indentiteit van de certificaathouder. Ook staat Web://Xtra niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.
14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
15. Opdrachtgever is ten aanzien van “Cloud diensten” zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens. Web://Xtra zal Opdrachtgever wel informeren over de locaties van de servers in de cloud.

Artikel 7. Colocatie
1. Indien de Dienst (mede) strekt tot colocatie diensten (Opdrachtgever plaatst apparatuur bij Web://Xtra), geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever is gerechtigd tot toegang van de Ruimte teneinde de computersystemen of andere apparatuur (“Apparatuur”) te installeren en te onderhouden, voor zover zulks niet krachtens de Overeenkomst door Web://Xtra wordt gedaan. Opdrachtgever zal daarbij de procedures als uiteengezet door Web://Xtra volgen.
3. Werkzaamheden door Opdrachtgever zullen efficiënt en vakkundig geschieden zonder overlast voor Web://Xtra of derden.
4. Opdrachtgever zal instructies van Web://Xtra ter zake van toegang tot de Ruimte opvolgen. Aan toegang tot de Ruimte kunnen extra kosten verbonden zijn.
5. Opdrachtgever zal Web://Xtra op diens verzoek alle informatie en medewerking verlenen die Web://Xtra naar diens redelijk oordeel nodig heeft om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede eventuele codes voor software en handleidingen alsmede tekeningen en specificaties van de Apparatuur.
6. Opdrachtgever zal de Apparatuur afdoende verzekeren en verzekerd houden. Op verzoek van Web://Xtra zal Opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolissen ter beschikking stellen.
7. Indien Web://Xtra met Opdrachtgever is overeengekomen dat de Ruimte ter beschikking mag worden gesteld aan klanten van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele verplichtingen, die niet nagekomen worden door deze klanten of schade welke is veroorzaakt namens of door een klant van Opdrachtgever wordt op Opdrachtgever verhaald.
8. Opdrachtgever zal de Ruimte niet geheel of gedeeltelijk (doen) veranderen, behoudens met schriftelijke toestemming van Web://Xtra. Indien veranderingen aan de Ruimte zijn aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Web://Xtra, is Web://Xtra gerechtigd tot herstel in de oorspronkelijke toestand te vorderen dan wel dit voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf te (laten) doen.
9. Opdrachtgever staat er voor in dat:
 • De Apparatuur geen schade zal toebrengen aan andere apparatuur (kabels daaronder begrepen) of de werking ervan zal verstoren of beïnvloeden;
 • De Apparatuur zal voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving en toepasselijke standaarden.
10. Bekabeling in het datacentrum (waaronder in shared racks en onder de vloeren, maar niet beperkt daartoe) zal alleen worden aangebracht door Web://Xtra, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Enkel bekabeling binnen eigen (private) racks worden door Opdrachtgever verzorgd.
11. Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Ruimte en de Apparatuur ten allen tijde in overeenstemming is met het toepasselijk recht. Eventuele registraties, vergunningen of (schriftelijke) toestemmingen, die Opdrachtgever nodig heeft voor het gebruik van de Ruimte of de Apparatuur, zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico verrichten c.q. verkrijgen.
12. Opdrachtgever is ten allen tijde verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van door hem ingeschakeld personeel of derden.
13. Web://Xtra is ten allen tijde gerechtigd tot inspectie van de Ruimte.
14. Op verzoek van Web://Xtra is Opdrachtgever gehouden een vervangende ruimte in het datacentrum of een ander datacentrum te accepteren, mits de vervangende ruimte dan wel datacentrum in redelijkheid voldoet aan de eisen die ook voor de oorspronkelijke Ruimte dan wel datacentrum golden. Opdrachtgever zal dan de oorspronkelijke Ruimte geheel ontruimd opleveren aan Web://Xtra. De kosten voor het verplaatsen zullen niet door Web://Xtra worden vergoed.
15. Web://Xtra is gerechtigd de Apparatuur te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder schadeplichtig jegens Opdrachtgever te zijn, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van Web://Xtra.
16. In geval Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt, verkrijgt Web://Xtra het recht de Apparatuur onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is Web://Xtra gerechtigd de Apparatuur van Opdrachtgever onder zich te houden. Daarbij is Web://Xtra gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot de Ruimte te ontzeggen. Ook indien de Overeenkomst wordt beëindigd, en er staan nog facturen open, heeft Web://Xtra het recht de Apparatuur van Opdrachtgever onder zich te houden totdat alle openstaande bedragen aan Web://Xtra zijn voldaan.

Artikel 8. Connectiviteit
1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
4. Web://Xtra kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Web://Xtra bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst
1. Web://Xtra zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Web://Xtra opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
2. Web://Xtra zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Web://Xtra is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Web://Xtra is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
3. Web://Xtra zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Web://Xtra. Web://Xtra kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
4. Web://Xtra stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met Web://Xtra is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Web://Xtra opgeslagen data te maken.
5. Indien naar het oordeel van Web://Xtra een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Web://Xtra of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Web://Xtra gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 10. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Web://Xtra voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Web://Xtra vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Web://Xtra, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Web://Xtra schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5. Web://Xtra is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Web://Xtra.
6. Indien Web://Xtra een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Web://Xtra medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
8. Web://Xtra heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Web://Xtra gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Web://Xtra en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Web://Xtra onder hetzelfde IP-adres opereren.
11. Web://Xtra heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 11. Resellers
1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Web://Xtra door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Web://Xtra overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Web://Xtra is.
3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Web://Xtra.
4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Web://Xtra Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Web://Xtra kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Web://Xtra.
6. Web://Xtra zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Web://Xtra een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Web://Xtra te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Web://Xtra voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Web://Xtra.
8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Web://Xtra dan wel die van haar leveranciers.
9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Web://Xtra het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 12. Dienstverlening
1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Web://Xtra vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan Web://Xtra geen reactietijd garanties geven.

Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of terbeschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Web://Xtra of diens (toe)leveranciers.
2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
4. Het is Web://Xtra toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Web://Xtra door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000 per inbreukmakende handeling betalen aan Web://Xtra, onverminderd het recht van Web://Xtra om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 14. Online backup
1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van backups, met de backupsoftware van Web://Xtra, via het internet door Opdrachtgever geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken van de backup beschikbaar is en blijft.
3. Opdrachtgever is gehouden de instructies zoals in de backup handleiding worden vermeld strikt op te volgen.
4. Web://Xtra kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere niet aan Web://Xtra toe te rekenen oorzaken zich voordoen.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de backupsoftware met inachtneming van de backup handleiding.
6. Web://Xtra is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de Encryptiesleutel door de Opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeft gekregen tot de Encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de Encryptiesleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de Encryptiesleutel, de bij Web://Xtra opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Web://Xtra voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Web://Xtra van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Web://Xtra, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 1.000,- (exclusief BTW).
2. Aansprakelijkheid van Web://Xtra voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Buiten de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen rust op Web://Xtra geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 15 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Web://Xtra.
4. De aansprakelijkheid van Web://Xtra wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Web://Xtra onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Web://Xtra ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Web://Xtra in staat is adequaat te reageren.
5. Web://Xtra is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Web://Xtra meldt.
7. Opdrachtgever vrijwaart Web://Xtra voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Web://Xtra geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 16. Storingen en overmacht
1. Web://Xtra heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Web://Xtra zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Web://Xtra is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
2. Web://Xtra heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Web://Xtra zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Web://Xtra is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
3. Web://Xtra zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Web://Xtra door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Web://Xtra kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en opzegging
1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de op de Website aangegeven periode. Tenzij schriftelijk dan wel tijdens het bestelproces via de Website anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een eenzelfde periode als welke was overeengekomen.
2. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Web://Xtra gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Web://Xtra is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
3. Door Web://Xtra opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Web://Xtra is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na de totstandkoming, tenzij Web://Xtra reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Web://Xtra het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Web://Xtra op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18. Betalingsvoorwaarden
1. Web://Xtra zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan tevens direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
2. Web://Xtra kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Web://Xtra hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is Web://Xtra gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Web://Xtra het recht om een bedrag van € 25,00 exclusief BTW aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Web://Xtra.
5. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Web://Xtra.
6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8. In bovenstaande gevallen heeft Web://Xtra voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
9. Indien Opdrachtgever de betreffende factuur na herhaaldelijke aanmaningen zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in artikel 18.1 bedoelde termijn heeft voldaan staat het Web://Xtra vrij om bij finale in gebreke stelling over te gaan tot verkoop van de eigendommen geplaatst bij Web://Xtra en/of het Ruimte (zoals, maar niet uitsluitend: hardware, software, domeinnamen) van Opdrachtgever.
10. Facturering en betaling geschieden in Euro’s.
11. Web://Xtra zal facturen in enkelvoud aan Opdrachtgever per e-mail toezenden en/of binnen het Account beschikbaar stellen onder vermelding van de posten waarop de factuur betrekking heeft en de periode waarin de Diensten en/of het Meerwerk werden of worden verleend.

Artikel 19. Geheimhouding
1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. Web://Xtra zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Web://Xtra, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Web://Xtra daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Web://Xtra zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 20. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. Web://Xtra behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Web://Xtra of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 21. Slotbepalingen
1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Nijmegen.
3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
5. De door Web://Xtra ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Web://Xtra, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Web://Xtra. Web://Xtra kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Post adres:
Web://Xtra
Postbus 137
6990AC Rheden

email: support@webxtra.nl

Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden als PDF:
https://www.webxtra.eu/docs/Algemene_Voorwaarden.pdf


algemene voorwaarden | disclaimer | privacy policy |© Copyright 2004-2012 Web://Xtra