Domeinnaam nog beschikbaar? www. .

Klacht over inhoudVoor klachten over de dienstverlening van WebXtra kunt dit formulier gebruiken.

Web://Xtra heeft een beleid (PDF) voor de afwikkeling van klachten over (vermeend) onrechtmatige uitingen op internet van klanten van Web://Xtra. Onderdeel van dit beleid is een klachtenprocedure die voorziet in anoniem contact tussen de klager en de beklaagde, zodat beide partijen eerst de kans hebben er samen uit te komen.

Voor een snelle afhandeling van uw klacht verzoeken wij u onderstaande vragenlijst in te vullen. Zonder deze noodzakelijke onderbouwing kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen. In het bijzonder moet u URL's foutloos en volledig opgeven en ze moeten direct naar het inbreukmakende materiaal wijzen.

Vul het formulier in, klik op 'Volgende', print de daaropvolgende pagina uit en verstuur deze naar het daarop vermelde adres.

Uw gegevens
 
Uw naam: *
Adres: *
Uw e-mailadres: *
Telefoonnummer: *
 


Locatie
 
Locatie van de informatie (URL, nieuwsgroep, sublocatie): *
 


Aanbieder van de informatie
 
Naam:
Adres:
E-mail:
 


Soort klacht
 
Uw klacht heeft betrekking op: * kinderporno
discriminerende uitingen
andere uitingen die de menselijke waardigheid aantasten
smaad, laster
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, te weten:
    inbreuk op auteursrecht
    inbreuk op merkrecht
    inbreuk op octrooirecht
    inbreuk op databankrecht
ander recht van intellectuele eigendom, namelijk:
     
overige vormen van oneerlijke mededinging, namelijk:
     
schending van bedrijfsgeheimen
verstoring communicatie (mailbommen, virussen, worms, etc.)
strafrechterlijk vergrijp - Wetboek van Strafrecht, art.
anders namelijk:
     

Korte omschrijving van de informatie: *
 


Reden onrechtmatigheid
 
Geef hier gedetailleerd weer waarom u meent dat deze informatie inbreukmakend / ontoelaatbaar / onrechtmatig / strafbaar is: *
 


Belanghebbende
 
Jegens wie is de informatie inbreukmakend / ontoelaatbaar / onrechtmatig / strafbaar?

Naam: *

Adres: *
 


Bewijsstukken
 
De verzoeker sluit de volgende bewijsstukken bij, aan de hand waarvan de onrechtmatigheid wordt aangetoond
In geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten: naam en adres van de rechthebbende.
Naam:
Adres:
De verzoeker sluit hierbij in het volgende bewijs van het feit dat bovengenoemde rechthebbende is ten aanzien van de bewuste rechten van intellectuele eigendom:
De verzoeker sluit hierbij in het volgende bewijs van het feit dat de rechthebbende geen toestemming heeft verleend voor het gebruik van de bewuste informatie:
De verzoeker sluit hierbij in het volgende bewijs van het feit dat van inbreuk sprake is:
 


Procedure aanhanging
 
Is een strafrechtelijke, civielrechtelijke, arbitrage- of andere procedure aanhangig over deze kwestie? Zo ja, voor welke rechterlijke instantie en in welke fase bevindt deze procedure zich?
Wie zijn de partijen, betrokken bij deze procedure?
Is er een uitspraak gedaan?
Zo ja, wat is de uitkomst?
Verzoeker sluit een kopie van de uitspraak bij.
Zo nee, wanneer wordt de uitspraak verwacht?
 


Contact aanbieder
 
Heeft u contact opgenomen met de aanbieder van de bewuste informatie? Zo ja, wat is de uitkomst van die bespreking geweest?
Zo nee, wat is daarvoor de reden?
 


Overig
 
Overige informatie die u in verband met deze kwestie van belang acht:
 


algemene voorwaarden | disclaimer | privacy policy |© Copyright 2004-2012 Web://Xtra